Hiện nay tất cả các ngân hàng và công ty tài chính đều có một cách tình lãi suất như nhau đối với khoản vay tín chấp tiêu dùng là lãi suất theo dư nợ giảm dần và số tiền hàng tháng phải trả bằng nhau

Lãi suất được tính trên dư nợ giảm dần tại các ngân hàng và công ty tài chính cho vay tín chấp hiện nay, có nghĩa là tiền lãi được tính dựa trên số dư nợ gốc thực tế của khách hàng tại thời điểm tính lãi (lãi tính trên số nợ gốc thực tế còn nợ tại tổ chức cho vay). Hiện nay, với hình thức vay tín chấp, hầu hết các tổ chức cho vay yêu cầu khách hàng phải trả nợ định kỳ ( thường là hàng tháng), tùy theo quy định của từng tổ chức cho vay hoặc do thỏa thuận giữa tổ chức cho vay và khách hàng. Tiền trả nợ hàng tháng ( gồm cả gốc và lãi) là đều nhau . Tổ chức cho vay sẽ tính tổng số tiền nợ của khách hàng ( gồm cả gốc và lãi) sau đó chia đều cho số kỳ trả nợ) để được số tiền trả nợ đều hàng tháng, trong đó tiền lãi được tính theo dư nợ giảm dần, số nợ gốc trả trong kỳ bằng số tiền trả nợ hàng kỳ trừ đi số tiền lãi phải trả.

© Copyright 2018 vaytinchap.net.vn.